De algemene voorwaarden zijn belangrijk, vandaar dat je dit aan het lezen bent.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van GoatITMedia.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en GoatITMedia.
 3. Product: website, applicatie (toepassing) (iOS, Android, ieder ander platform) of design (ontwerp).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door GoatITMedia gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door GoatITMedia verrichte handelingen.
 2. Door acceptatie van een overeenkomst met GoatITMedia verklaart de Opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van GoatITMedia en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk of
  digitaal (onder ‘digitaal’ wordt verstaan: per e-mail) uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GoatITMedia en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door GoatITMedia gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn gedurende 6 maanden geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. GoatITMedia is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk of digitaal en ondertekend binnen 6 maanden aan GoatITMedia wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en GoatITMedia zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht GoatITMedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat GoatITMedia gerechtigd is door middel van een schriftelijke of digitale kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor GoatITMedia van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van het product. Het product komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan waar de vorderingen kunnen worden bekeken, of in een andere testomgeving. Na het gereedkomen van het product wordt het resterende bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt het product op de definitieve locatie op het internet geplaatst, of gelanceerd op het desbetreffende platform.
 4. Facturering van een ontwerp door GoatITMedia: facturering van onderhoudskosten, hosting, domeinna(a)m(en), licentie(s) gebeurt per jaar vooraf (betaling vóór 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Een maand na facturatie wordt de oplevering als volledig beschouwd en worden verdere wijzigingen aan het product niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door GoatITMedia aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke persoon of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals ingeval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte heeft ondertekend.
 9. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15.- Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens verplicht zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van het product en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een eenjarig onderhoudscontract voor een bestaand product.
 2. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 3. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien van toepassing.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf worden voldaan, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 5a. Onderhoud van het product en onderhoudscontracten (website)

Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

 1. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.
 2. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals kranten, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien van toepassing.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s.

Wijzigingen aan de teksten worden eenmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uur basis aan de klant doorberekend.

Artikel 5b. Onderhoud van het product en onderhoudscontracten (applicatie)

Met onderhoud van de applicatie wordt bedoeld:

 1. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever.
 2. Het toevoegen van nieuwe inhoud op bestaande pagina’s.

Wijzigingen aan de inhoud worden eenmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uur basis aan de klant doorberekend.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. GoatITMedia mag het product van de Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. GoatITMedia zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk of digitaal vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal GoatITMedia steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan GoatITMedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GoatITMedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GoatITMedia zijn verstrekt, heeft GoatITMedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. GoatITMedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GoatITMedia kenbaar behoorde te zijn.
 5. GoatITMedia zal het product opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien de Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van de Opdrachtgever heeft GoatITMedia het recht de Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat GoatITMedia hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door GoatITMedia of door GoatITMedia ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart GoatITMedia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien GoatITMedia op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever aan GoatITMedia worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GoatITMedia. GoatITMedia is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke of digitale overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal GoatITMedia de Opdrachtgever tevoren schriftelijk of digitaal informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van het product is het niet mogelijk om kosteloos wijzigingen aan het design te laten uitvoeren.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie, hosting en licenties kennen een opzegtermijn van 30 dagen. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk of digitaal worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De opzegging dient minimaal 30 dagen voor het einde van een kwartaal kenbaar gemaakt te zijn.
 3. GoatITMedia kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met GoatITMedia gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. GoatITMedia heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens GoatITMedia niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. GoatITMedia zal de Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van GoatITMedia kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 1. Wanneer het contract door een van beide partijen digitaal wordt opgezegd is de wederpartij verplicht te beantwoorden op de digitale kennisgeving als bewijs van ontvangst van de opzegging.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien het vervoer mocht geschieden door GoatITMedia en/of voor rekening van GoatITMedia.
 2. Overschrijding van de levertijd mits niet tijdig aangegeven, geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan de Opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan GoatITMedia verstrekte goederen worden aan de Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door GoatITMedia ontwikkelde producten en promotiematerialen kunnen door GoatITMedia voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk of digitaal anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. GoatITMedia en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel van GoatITMediadaaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door GoatITMediageleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.
 2. Alle aan GoatITMedia verstrekte goederen waar auteursrecht op staat wat niet van de Opdrachtgever is, valt op geen enkele wijze te verhalen op GoatITMedia als de Opdrachtgever hierop aangesproken wordt.
 3. De aansprakelijkheid van GoatITMedia zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is GoatITMedia gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak die niet aan GoatITMedia kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. GoatITMedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistratie of anderen waarop GoatITMedia geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op alle aanbiedingen van GoatITMedia en alle met GoatITMedia gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. GoatITMedia kan op ieder gewenst moment voorafgaande een kennisgeving van 30 dagen en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. GoatITMedia heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. GoatITMedia is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.
  Deze prijzen worden, wanneer de wijzigingen bij GoatITMedia bekend gemaakt zijn, direct digitaal kennisgegeven aan de Opdrachtgever en per direct door GoatITMedia doorgevoerd.
 2. GoatITMedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op het product, de domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
 2. Het door GoatITMedia vervaardigde product is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever.
 3. Door GoatITMedia of anderen ontwikkelde scripts en programma’s die zijn gebruikt in en/of bij het tot stand komen van het product, blijven eigendom van GoatITMedia.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door GoatITMedia slechts gebruikt om uw aanmelding aan te vragen bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke of digitale toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. GoatITMedia verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke of digitale toestemming.
 3. Privacy bepalingen specifiek over deze website zijn te vinden op de privacy verklaring pagina.

Laatste wijziging 04 augustus 2018